ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 5 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2

ผู้วิจัย นายเกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนและวิธีการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 โดยมีประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครู จำนวน 21 คน นักเรียน จำนวน 335 คน ผู้ปกครองจำนวน 335 คน ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งหมด จำนวน 698 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 แบบสอบถามความความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจ และแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินความสำเร็จ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้านคือ

(1) การเตรียมความพร้อมของบุคลากร (2) การจัดทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) กระบวนการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) การนิเทศกำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผล เมื่อมีการพัฒนาโดยกระบวนการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 พบว่า นักเรียนมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย (1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น (2) การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 อยู่ในระดับมาก และผลการประเมินระดับความสำเร็จของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ครูประเมินความสำเร็จของรูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ปกครองประเมินความสำเร็จของรูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

Back to top button