การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ ตามแนวคิดของซิมพ์ซันด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ ตามแนวคิดของซิมพ์ซันด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ ตามแนวคิดของซิมพ์ซันด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องรำวงมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นางสาวชญานิน กล้าแข็ง
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง รำวงมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง รำวงมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง รำวงมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการสอนฯ (Research : R1) ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง รำวงมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development : D1) และ ระยะที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนฯ (Research : R2) โดยนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินทักษะปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการสอนฯ พบว่า การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมุ่งพัฒนาเด็กที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน การให้เด็กเก่งใช้ความสามารถเฉพาะตนให้เป็นประโยชน์โดยทำหน้าที่เป็นผู้สอนเด็กที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้ากว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้อีกวิธีหนึ่ง อีกทั้งเปิดโอกาสทำหน้าที่ช่วยสอน ซึ่งทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยให้เขาเหล่านั้นสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม การทำงานที่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สอดคล้องกับทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติอย่างแท้จริง
2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซันด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง รำวงมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีองค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และผลที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ
3. ผลการทดสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซันด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง รำวงมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซันด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง รำวงมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน และเมื่อทำการประเมินผลงความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการสอนฯ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่