การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Sorrawee asked 8 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน
ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา สุปวีณ์ ถึงเจริญ
สถานที่ศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน โดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 18 แผน 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.80 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น (∝ ) 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน (t-test)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน พบว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากสำหรับเด็ก การที่นักเรียนไม่ชอบเป็นเพราะขาดความรู้พื้นฐานและมีปัญหาในระยะเริ่มเรียน จึงทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลสำเร็จ การพัฒนารูปแบบการสอนจะช่วยพัฒนาความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด ลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
2. รูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการเรียนการสอน ประกอบด้วย ขั้นที่หนึ่ง การทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่สอง การแสวงหาความรู้ ขั้นที่สาม การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลใหม่กับความรู้เดิม ขั้นที่สี่ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นที่ห้า การสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นที่หก การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน และขั้นที่เจ็ด ขั้นประเมินผลการเรียน 4) ระบบการสนับสนุน 5) การประเมินผล และ 6) ผลของการนำไปใช้
3. รูปแบบการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.87/82.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 2.69 S.D. = 0.31)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่