การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER)โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและ การเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER)โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและ การเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 4 สัปดาห์ ago

การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER)โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและ

การเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิชนันท์ สุวรรณพงษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เรียนด้วย รูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์)   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 37  คน ปีการศึกษา 2566 (ได้มาแบบเจาะจง) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 21  ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 21 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจำนวน 10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Sample) 

ผลการวิจัยพบว่า

1.การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER)โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. หลักการ 2.วัตถุประสงค์ 3.กระบวนการสอน และ 4. การปะเมินผล โดยกระบวนการสอน 5 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1.จุดประกายความคิด (Spark ideas) 2.สืบค้นข้อมูล (Search) 3.รวบรวมข้อมูล (Collection) 4.เสริมพลังความรู้ (Empower)  และ 5.ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Results) และผลการหาประสิทธิภาพขอรูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ  80.78/80.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตราเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button