การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ชื่อวิจัย       การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของครูผู้สอน
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ผู้วิจัย         กรวิกา  ฉินนานนท์
หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ปีที่รายงาน  2565
 
บทคัดย่อ
            การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของครูผู้สอน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของครูผู้สอน และระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะ  การวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 17 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้แบบวัดความรู้ในการวิจัยในชั้นเรียน แบบวัดเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อ    การใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน และความแปรปรวนพหุนามทางเดียวแบบวัดซ้ำ (One-way MANOVA; repeated measures)
          ผลการวิจัยพบว่า

  1. สมรรถนะที่มีความต้องการจำเป็นในการทำวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ในการวิจัยในชั้นเรียน ด้านทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน และด้านเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน
  2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของครูผู้สอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เต็มใจและเห็นคุณค่า ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในประสบการณ์จริงหรือ ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 3 การสะท้อนการกระทำ ขั้นที่ 4 สรุปแนวคิดหลักการ และขั้นที่ 5 ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่
  3. ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า คะแนนสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียน ด้านความรู้ในการวิจัยในชั้นเรียน ด้านเจตคติต่อการวิจัย และด้านทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลหลังทดลอง 4 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูผู้สอน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของครูผู้สอนในระดับมากที่สุด
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่