ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาสื่อประสมประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book เรื่องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาสื่อประสมประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book เรื่องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
suparat asked 10 เดือน ago

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อประสมประกอบการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book เรื่องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยสื่อประสมประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book เรื่องอาณาจักร
ที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book เรื่องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า
กรุงศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565จำนวน 2 ห้องเรียน
จำนวน 75 คน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster
random sampling) 1 ห้องเรียน จำนวน 37 คน แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest – Posttest Design
เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book เรื่องอาณาจักร
ที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book
เรื่องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แผนการจัดการเรียนรู้5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีมีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book เรื่องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(%)ค่าเฉลี่ย (
x
)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
การทดสอบสมมุติฐานแบบ t-test dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาสื่อประสมประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
แบบE-Book เรื่องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เท่ากับ 82.12/84.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ทุกกลุ่มการทดลอง
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมประกอบการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book เรื่องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทุกชุด
3. ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบE-Book เรื่องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x¯ = 4.67, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นเรียงลำดับรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกด้าน

Back to top button