ค้นหาข้อมูลจาก Google

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชื่อผู้วิจัย         นางเรณู บุบผะเรณู ตำแหน่ง          ศึกษานิเทศก์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา       2564 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี โดยใช้วิธีการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research  and Development : R&D)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 5 กลุ่มตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีครูในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรฝึกอบรมระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยวิธีการของ KJ. Method ออกแบบเครื่องมือและพัฒนางานวิจัย และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม นำผลการวิจัยที่ได้ไปประเมินหลักสูตรตามแบบจำลองของซิป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้           การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)           การประเมินสภาวะแวดล้อม โดยผู้วิจัยเป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัย และการวิเคราะห์หลักสูตรและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คือ การเพิ่มความรู้ ทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเจตคติของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย 5 หัวข้อเรื่อง ดังนี้ ความหมายและความสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC : Professional Learning Community) แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)  ระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) การนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 20 คน/รุ่น จำนวน 2 วัน                         การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)           โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ความสอดคล้องของหัวข้อฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ ผลปรากฏว่า ดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่า 0.96 และ 0.92  ตามลำดับ   ซึ่งความสอดคล้องกันสูง สำหรับการประเมินความคิดเห็นของแบบสอบถาม และแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ที่มีความรู้ความชำนาญในการนิเทศ การพัฒนาหลักสูตร และประสบการณ์ในกระบวนการวิขัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด นำหลักสูตรฝึกอบรมพร้อมทั้งเครื่องมือในการวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ในขั้นตอนนี้ปรากฏว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ จำนวน 20  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.60 และ 88.83 และผลการประเมินการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (การเขียนแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC) มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละมา 80.50 ส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง 5 หัวข้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 88.50  ส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง 5 หัวข้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.86 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นสูงมาก สรุปได้ว่า หลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้ฝึกอบรมได้ สำหรับผลการประเมินการฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรม พบว่า โดยรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด           การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)           ผลการนำหลักสูตรไปเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนในการฝึกอบรมจริงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 80 คน พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี มีประสิทธิภาพด้านทฤษฎี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.16/89.30  มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 75 สำหรับผลการประเมินวิทยากรฝึกอบรมโดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน พบว่า วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินความคิดเห็นของการฝึกอบรมในด้านความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในขั้นตอนนี้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการประเมินความคิดเห็นที่มีภาพรวมของการฝึกอบรมในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด             การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)           การประเมินผลการสอนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มอบหมายเข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชา ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้สอน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลการประเมินการสอน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู โดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ และมีความพึงพอใจผลการสอนภาคปฏิบัติอยู่ในระดับดี สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจในการสอนของครูผู้สอนโดยผู้เรียน พบว่า ผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของผู้เรียนทั้งหมดที่เรียนกับครูผู้สอนที่ได้รับการอบรมหลักสูตรระบบกลไกหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.69

Back to top button