การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

ชื่องานวิจัย :การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย :จุฑาทิพย์ หุ่นฉายศรี
รายวิชาที่ขอ :การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ปีที่รายงาน :พ.ศ. 2563
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3.) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.94/86.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =3.97, S.D =0.56 )

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่