ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ส23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ส23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
อนัญญา รัตนะวัน asked 11 เดือน ago

ชื่อวิจัย      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books เรื่อง  ระบบเศรษฐกิจ
               ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  รายวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์
               (ส23101)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียน
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
ผู้วิจัย        อนัญญา รัตนะวัน
ปีที่วิจัย      2565
 
บทคัดย่อ
 
         การวิจัยนี้ มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ  ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  รายวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ส23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ส23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books เรื่อง  ระบบเศรษฐกิจ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  รายวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ส23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม อำเภอกันทรลักษ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books 2) คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ  (E1/E2) ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t – test)
          ผลการวิจัยพบว่า 

  1.   เอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ส23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ 84.42/83.79 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

 

  1.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ  ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ส23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน E-books เรื่อง  ระบบเศรษฐกิจ  ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ส23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.52, S.D = 0.59)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back to top button