ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 5 เดือน ago

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน

อมรทิพย์ บุญคงดำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนทัศนาวลัย อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
ชื่อผู้วิจัย : นางอมรทิพย์ บุญคงดำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนทัศนาวลัย อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ปีที่วิจัย : 2565

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย การเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ประชากรที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทัศนาวลัย อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนจำนวน 4 เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน รวมเวลาทั้งหมดจำนวน 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t – test Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 5 ขั้นตอน มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.85/80.83
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า t จากการคำนวณเท่ากับ 17.91 สูงกว่าค่า t จากการเปิดตาราง (.01 t 8 = 2.8965)
3. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน มีค่าเท่ากับ 0.615 หมายความว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.50
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51

Back to top button