ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 1 ปี ago

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้รายงาน           นางกัลยา นาวา
หน่วยงานที่สังกัด     โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลป่ากก่อดำ
ปีที่ทำการวิจัย        2565

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)  

จำนวน 29 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  โดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม รูปแบบในการวิจัย คือ One  Group Pre-test  Post-test Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 8 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 40 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 25 ข้อคำถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ พื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 

1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.92/83.75  ซึ่งได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์เกณฑ์ที่กำหนด 

2) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมมีทักษะการเขียนอยู่ในระดับดีมาก                     (  = 84.47, S.D. = 2.97) 

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.22)

Back to top button