ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA)

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA)

ชื่อเรื่อง    : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้วิจัย   : นางพรรณพัชร  เฉลิมพล ปีที่วิจัย     : 2563       บทคัดย่อ   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนนักเรียน 45 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  Directed Reading –Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test    ผลการวิจัย พบว่า  1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน เหมาะสมกับวัยนักเรียน รูปเล่มมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.98/83.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 

Back to top button