การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
sorrawee ทีมงาน asked 3 ปี ago

ชื่อผลงาน การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย นางสาวรุ่งทิพย์ จันต๊ะวงค์
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่เลือกเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator แบบประเมินผลงานการออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator และเกณฑ์การประเมินผลงานการออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test dependent)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (ห้องเรียน) 2) ขั้นสอน ประกอบด้วย 2.1) ขั้นปรับเปลี่ยน (ห้องเรียน : สื่อคอมพิวเตอร์และชุดการเรียนฯ) 2.2) ขั้นไตร่ตรอง (ห้องเรียน : สื่อคอมพิวเตอร์และชุดการเรียนฯ) 2.3) ขั้นเสนอแนวทาง (ห้องเรียน : สื่อคอมพิวเตอร์และชุดการเรียนฯ) 3) ขั้นสรุปหลักการและกระบวนการ (ออนไลน์และห้องเรียน) 4) ขั้นฝึกทักษะและนำไปใช้ (ห้องเรียน : สื่อคอมพิวเตอร์และชุดการเรียนฯ) 5) ขั้นประเมินผล (ออนไลน์และห้องเรียน) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ได้ดำเนินการก่อน ระหว่างและหลังการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากผลการทดลองใช้ พบว่า
2.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator ของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
2.2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.87 คิดเป็นร้อยละ 82.17 โดยผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 ถือว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถพัฒนาทักษะการออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button