การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 การไม่ส่งงาน

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 การไม่ส่งงาน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/11 การไม่ส่งงาน
ชื่อผู้วิจัย นายฐาปกรณ์ รื่นเริง
สอนวิชา การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
รหัสวิชา ง30275
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากการสอบถามครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษ ปีที่  5/11  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงานไม่ตรงเวลาที่ครูผู้สอนกำหนดไว้ หรือนักเรียนบางคนก็ไม่ส่งงานเลย ซึ่งทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถวัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ ซึ่งในบางรายวิชาอาจมีผลต่อคะแนนของนักเรียนด้วย ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นทั้งครูผู้สอนและครูประจำวิชา เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/11 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงานต่อไป

ผลการวิจัย

การศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5/11   การไม่ส่ง แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน ลำดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป ร้อยละ 68.14 ลำดับที่ 2 คือ ไม่ได้นำสมุดมาเรียน ร้อยละ 65.18 และลำดับที่ 3 คือ ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 

ร้อยละ 60.74  จากนักเรียนทั้งหมด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 

สมมติฐานการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/11  

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน

อภิปรายผลวิจัย

จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/11  การไม่ส่งงาน ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้พบว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/11  การไม่ส่งงาน ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่สำคัญมากที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ในการไม่ส่งงาน โดยเรียงลำดับจากสาเหตุมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด ของการการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  มีดังต่อไปนี้ ,มีการบ้านมากเกินไป ไม่ได้นำสมุดมาเรียน, ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง, ทำกิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป, ลืมทำ} แบบฝึกหัดยาก ,ทำไม่ได้ ไม่เข้าใจ }เวลาทำงานน้อย} ไม่เข้าใจคำสั่ง} หนังสือหาย

ข้อเสนอแนะ

1.การวิจัยกับกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นอื่นเพื่อศึกษาพฤติกรรม

2.ทำการวิจัยเป็นรายวิชา

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่