ค้นหาข้อมูลจาก Google

การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กัลยา นาวา asked 1 ปี ago

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน (4) เพื่อประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน   กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) จำนวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling  Unit) รูปแบบในการวิจัย คือ One  Group Pre-test  Post-test Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม การอ่านที่เน้นภาระงาน จำนวน 5 ชุด  2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ  หลังเรียนจำนวน 50 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน จำนวน 20 ข้อคำถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ พื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบลักษณะของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน นักเรียนมีความสนใจเรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม  ข้อมูลทั่วไปสนามกีฬา สัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ สถานที่ต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และสาระสำคัญที่น่าสนใจของอาเซียน  ผู้วิจัยจึงนำมาพัฒนาเป็นสาระในการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านการอ่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน ในด้านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  จากการศึกษาลักษณะของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน พบว่าอักษรที่ใช้ในกิจกรรมควรพิมพ์ตัวโต  ใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจมีกิจกรรมที่หลากหลาย  สีสันสวยงาม มีการเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยากและจัดการเรียนรู้โดยมีการค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.97/83.28  ซึ่งได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์เกณฑ์ที่กำหนด ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.66, S.D. = 0.24)

Back to top button