การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาไทยเรื่องประเพณีวัน สงกรานต์ตามรูปแบบของกล้วยไข่โมเดล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลานหิน

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาไทยเรื่องประเพณีวัน สงกรานต์ตามรูปแบบของกล้วยไข่โมเดล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลานหิน
Sasatorn Tanomsag asked 2 เดือน ago

การวิจัยครั้งนี้มี จุดประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาไทยเรื่องประเพณีวันสงกรานต์ตามรูปแบบของกล้วยไข่โมเดล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลานหิน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แ กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565     โรงเรียนบ้านลานหิน  มีนักเรียนจำนวน 19  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 7  ชั่วโมงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง วันสงกรานต์  ร้อยละ  92.63
แบบฝึกทักษะการตอบคำถามจากเรื่อง วันสงกรานต์  ร้อยละ  80.0
แบบฝึกทักษะการอ่านคำ เรื่อง วันสงกรานต์  ร้อยละ  93.68
แบบฝึกทักษะการสะกดคำ เรื่อง วันสงกรานต์  ร้อยละ  91.05
แบบฝึกทักษะการโยงคำให้ตรงกับภาพ เรื่อง วันสงกรานต์  ร้อยละ  100
แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ เรื่องวันสงกรานต์  ร้อยละ  92.10
แบบฝึกการการเขียนตามคำบอก เรื่อง วันสงกรานต์  ร้อยละ 94.21
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
          ผลของการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดลองระหว่างเรียนได้คะแนน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ มากกว่า  80

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่