ค้นหาข้อมูลจาก Google

การใช้รูปแบบการสอน tamroy modle

anchalee asked 8 เดือน ago

BBL Playground   https://drive.google.com/drive/folders/1UeCz-GEwSR1nTLObltlJDH2kogpvN9au
สนามเด็กเล่น BBL เป็นหลักการเรียนรู้ของสมอง ตลอดจนโครงสร้างau และการทำงานของสมอง สนาม BBL ประกอบด้วย เกมจำลอง ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และด้านการคิด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button