ค้นหาข้อมูลจาก Google

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (SEARCH-D Model) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (SEARCH-D Model) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(SEARCH-D Model) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้วิจัย   นางลัดดาวัณย์  ธิมา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา  2664
 
บทคัดย่อ
 
          การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(SEARCH-D Model) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา   เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model)  3)ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model)  และ 4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบผสมผสาน ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model) จำนวน 16 แผน  2)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบผสมผสาน ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model) จำนวน 8 ชุด  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  4)แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  และ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test แบบ Dependent 
          ผลการวิจัยพบว่า 1)รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model) ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.17/86.85  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 4)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.764, S.D. = 0.483)  
 

Back to top button