ชื่อเรื่อ' การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ จังหวัดปัตตานี

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อ' การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ จังหวัดปัตตานี
Arif asked 4 เดือน ago

ผู้รายงาน นายอารีฟ อุมา

บทคัดย่อ
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล
ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดลชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 17 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.05/81.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 46.28
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณ โดยใช้รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่