ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี จัดทำขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดทำเป็นชุด
กิจกรรมที่สร้างขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจริงที่หลากหลาย เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ และให้นักเรียนได้ศึกษาคันคว้าด้วยตนเอง ซึ่ง
ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบและการเปลี่ยนแปลง
ชุดที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี
ชุดที่ 3 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 4 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดที่ 5 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดที่ 6 เรื่อง ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม
เอกสารชุดนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบและการเปลี่ยนแปลง จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้น โดยให้นักเรียนได้ศึกษาคันคว้าและ
เรียนด้วยตนเองตามลำดับขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในชุดกิจกรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นอิสระและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นการบูรณาการ การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ nqนry Cycle: 5Es ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีการออกแบบไว้ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จะมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นสำรวจและคันหา (Explore) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) และขั้นประเมิน(Evaluate) เพื่อที่จะประเมินผลและให้ผลการเรียนรู้ตอบกลับมายังผู้เรียนและผู้สอนเองด้วย
ผู้จัดทำขอขอบพระคุณท่าน ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้
มาณวิกา จับใจนาย

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่