ค้นหาข้อมูลจาก Google

นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 5 เดือน ago

นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
………………………………….

ชื่อผลงาน ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด  โดยใช้ PWD -SAFETY Model

ชื่อผู้เสนอผลงาน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 57 หมู่ที่ 2 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2โทรศัพท์053-843200 E-mail address : [email protected]

ผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีบวร  จันทร์ธีระโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทย

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรรณทิวา  เขจร ครูชำนาญการ  หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
………………………………….

  1. ความสำคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา ปัญหายาเสพติด นับว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่รุนแรงที่สุดในแต่ละประเทศทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลรายงาน World Drug Report 2022 ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime) พบว่าในปี 2563 มีจำนวนประชากรกว่า 284 ล้านคนจากทั่วโลก ในช่วงอายุ 15-64 ปี ที่ติดยาเสพติด ซึ่งคิดเป็น 26% เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ติดยาเสพติดมีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ เด็กและเยาวชนมีการใช้ยาเสพติดมากกว่าผู้ใหญ่รวมถึงใช้ในปริมาณที่มากกว่าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้การลักลอบหรือขนส่งยาเสพติดถูกจำกัดด้วยเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นขอบเขตและชายแดน หรือความท้าทายของการขนส่งทางอากาศที่มีความถี่น้อยลง สาเหตุเหล่านี้ทำให้รูปแบบและเส้นทางการค้ายาเสพติดมีความยืดหยุ่นและหลากหลายขึ้นกว่าแต่ก่อน อาทิ การใช้เส้นทางเดินเรือเพื่อลำเลียงยาเสพติด การขนส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์ รวมถึงการติดต่อซื้อขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่มากขึ้น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกได้ว่าเป็น ที่ตั้งของตลาดยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีแนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งพบว่ามีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงขนส่งยาเสพติดให้สอดคล้องกับมาตรการปิดกั้นพื้นที่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการพัฒนาสารเสพติดรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้ยารายใหม่และรายเดิมอีกด้วย
จากปริมาณการลักลอบยาเสพติดที่พบมากขึ้น ส่งผลให้ยาเสพติดถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ         ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนับเป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อซื้อขายยาเสพติด โดยเฉพาะกับการค้าปลีกซึ่งผู้ขายสามารถติดต่อผู้ซื้อได้โดยตรง รวมถึงสามารถนัดแนะช่องทางการจัดส่งได้หลากหลายรูปแบบ นับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยเข้าถึงยาเสพติดได้อย่างง่ายดาย หากขึ้นชื่อว่าเป็นยาเสพติดแล้ว ล้วนก่อให้เกิดผลเสียอย่างมหาศาลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ต่อตัวเองและต่อผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ในสังคมตามมาไม่เพียงแต่ส่งผลร้ายต่อตัวผู้เสพเอง แต่ยังส่งผลกระทบรอบด้านต่อครอบครัว สังคมโดยรอบ รวมถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และด้วยผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ประชากรจำนวนมากตกอยู่ในภาวะว่างงาน ขาดรายได้ นำไปสู่ปัญหาความยากจนและสุขภาพจิตที่เป็นสาเหตุของการหันมาใช้ยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อบรรเทาภาวะความเครียด หรือการขายเพื่อประทังชีวิตก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทำให้แนวโน้มปัญหายาเสพติดในประเทศไทยยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง นอกจากนี้ ยิ่งในปัจจุบันที่ผู้คนสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ สามารถทำการติดต่อซื้อขายกันได้โดยตรง รวมไปถึงเทรนด์ของตลาดยาเสพติดที่เริ่มซื้อขายกันด้วยสกุลเงินดิจิตัลหรือคริปโตเคอร์เรนซี่ ยิ่งทำให้การจับกุมยาเสพติดมีความท้าทายมากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดในช่วงวัยเด็กและเยาวชนที่มากขึ้นอีกด้วย เพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือจากครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมมือของคนในชุมชน จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ส่งผลให้เกิดการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ ทดลอง และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ตนเอง อาจพลั้งพลาดและตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและอบายมุขใน หลากหลาย ลักษณะ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้นยังคงเกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั่วทวีป และแพร่กระจาย เป็นวงกว้างในหลากหลายประเทศทั่วโลก จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด มาตรการป้องกันเด็ก และเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษ ภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุม กับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้กำหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มี คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุข ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง รอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไป ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข จะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่อาจมีการส่งผลมาถึงโรงเรียนหรือชุมชนของ เราได้ ดังนั้น โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา และชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ได้ตระหนัก เห็นความสำคัญ และคำนึงถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาแนวทางและวิธีการในการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นหรือชุมชน โดยการเฝ้าระวัง การรณรงค์ต่อต้านรวมทั้งการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 โดยโรงเรียนได้ดำเนินการมา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕2 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยยกระดับความเข้มข้นของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่นระดับเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 ที่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ทุกคนปลอดจากปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖6 โดยนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ได้ดำเนินการคือนวัตกรรม “ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด” โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงาน PWD -SAFETY Model
๒ จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
๒.๑ จุดประสงค์
๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขมีทักษะและวิธีการป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
๓ เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ต่อโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาและชุมชน เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีทักษะชีวิตที่มีความจำเป็นกับวัยรุ่นในศตววรรษที่ 21 เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
๔เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาให้เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน
๒.๒ เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
จำนวนนักเรียนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปีการศึกษา ๒๕๖6 มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖5
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา มีความตระหนักและรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข มีทักษะชีวิต     ในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตอาสาในการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดและอบายมุขในโรงเรียนและชุมชน
๓ กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
๓.๑ การออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่นระดับ ทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 โดยใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง “ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด” โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงาน PWD -SAFETY Model   โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
การออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานตามแบบ  PWD -SAFETY Model

ภาพที่ 1  รูปแบบนวัตกรรม เรื่อง“ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด”   PWD -SAFETY Model
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ได้นำองค์ความรู้จากนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง “ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด” โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงาน PWD -SAFETY Model ซึ่งออกแบบให้บุคลากรในโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาทุกคน ใช้ดำเนินกิจการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนักเรียนทุกคนที่เรียนจากโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เมื่อยังเรียนอยู่หรือเรียนจบไปแล้วจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีทักษะชีวิตที่มีความจำเป็นกับวัยรุ่นในศตววรรษที่ 21 เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
3.2 กระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินการ ตามการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ตามโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่นระดับทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ได้ดำเนินการโดยใช้ผลงานหรือนวัตกรรม เรื่อง “ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด” โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงาน PWD -SAFETY Model            มีกระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
การดำเนินงานตามรูปแบบ PWD -SAFETY Model  มีกระบวนการดำเนินงานโดยวิธีบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษา ของโมเดลสู่ความสำเร็จ ดังนี้

  1. ด้านครูผู้สอน

P : Public mental (มีจิตสาธารณะ) หมายถึง  การเสียสละมีน้ำใจของคณะครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ของส่วนรวมในการร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเต็มใจ โดยทุกกิจกรรมหรือโครงการ จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายด้านคุณภาพให้นักเรียนเป็นคนมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือ บุคคลอื่นหรือชอบให้ความร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนด้วยความสมัครใจ
W : Work  (งาน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน PDCA เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกระดับทุกรูปแบบเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้     D : Development (การพัฒนา) หมายถึง การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆ จะต้องมี เป้าหมายที่ชัดเจน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในการดำเนินงานตามกิจกรรม หรือโครงการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 ทุกกิจกรรม/ โครงการ ต้องดำเนินการ อย่างเข้มแข็งโดยมีนักเรียนแกนนำ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  1. ด้านนักเรียน

S : Skills (ทักษะ) หมายถึง  การส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย
A : Actiivity (กิจกรรม) หมายถึง กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ดำเนินการนอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมประจำวันเช่น เวรรับผิดชอบห้องเรียน      เวรรับผิดชอบเขตสี เพื่อเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีให้กับนักเรียนแต่ละห้อง กิจกรรมที่ ส่งเสริมความสามารถตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน เช่น ดนตรี กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมตามโครงการวันสำคัญของโรงเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียน ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือทำ โดยมีครูเป็นผู้ให้การแนะนำ สั่งสอน ฝึกฝน อบรม เป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ทำดี และใฝ่รักษาสุขภาพ เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่ดีย่อมไม่นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ไม่สร้างความเดือดร้อน เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกสถานการณ์ได้
F : Field (เกษตร)  หมายถึง  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการดำเนินงานส่งเสริมงานทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องจากเล็งเห็นสภาพสังคมทางด้านการเงินผู้ปกครองของนักเรียน ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่สามรถส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้นั้น เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานทางการเกษตร สามารถต่อยอดความรู้ที่จะประกอบอาชีพสุจริตเมื่อจบการศึกษาออกไป ไม่เป็นภาระของสังคม มีชีวิตรอดด้วยหลักความพอเพียง
E : Ethics (จริยธรรม)  หมายถึง การปลูกฝังนักเรียนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ให้เป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการเป็นนักเรียนที่ดี ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รักและกตัญญูต่อโรงเรียน ครู เพื่อน และพี่น้อง ในโรงเรียนด้วยกัน ผ่านการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียน
T : Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาระด้านงบประมาณลง มีความสะดวกมากขึ้น เช่นการนำแอฟลิเคชั่น CANVA  มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างสื่อในการรณรงค์ต่อต้านภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนได้ดำเนินการผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
Y : Youth (เยาวชน) หมายถึง นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านกิจกรรมการรู้จักนักเรียนรายบุคคล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียน เข้าถึงนักเรียนด้วยกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนำข้อมูลของนักเรียนสู่การคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาให้การดูแลและช่วยเหลือด้วยกิจกรรมจิตบำบัดในโรงเรียนส่งเสริมงานแนะแนวที่เข้มแข็ง
กระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อ “ปลูกจิตอาสา” มีขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 2  รูปแบบการดำเนินการ เพื่อ “ปลูกจิตอาสา” โดยใช้ PWD -SAFETY Model
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการปลูกจิตอาสา ตามรูปแบบการ   ดำเนินงานตามแบบ PWD -SAFETY Model   ได้แก่
F : Field (เกษตร)  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการดำเนินงานส่งเสริมงานทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ดังนี้

ห้องเรียนชาวนา นักเรียนเรียนรู้การปลูกนา

 

การเลี้ยงหมูหลุม
E : Ethics (จริยธรรม)   นักเรียนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกระดับชั้น และมีความสุขในการเรียนรู้  ดังนี้

  1. ความกตัญญู

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  1. ความรับผิดชอบ

กิจกรรมเวรเขตสีประจำวัน

  1. ความซื่อสัตย์

 

กระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อ “พาวัยรุ่นยุคใหม่” มีขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 3  รูปแบบการดำเนินการ เพื่อ “พาวัยรุ่นยุคใหม่” โดยใช้ PWD -SAFETY Model
T : Technology (เทคโนโลยี) นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย เห็นคุณค่าและสร้างงานได้ โรงเรียนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจที่คงทนจากการสืบค้นข้อมูลประกอบการผลิตชิ้นงานทางเทคโนโลยี

Y : Youth (เยาวชน)หมายถึงนักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านกิจกรรมการรู้จักนักเรียนรายบุคคลการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียนเข้าถึงนักเรียนด้วยกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนำข้อมูลของนักเรียนสู่การคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาให้การดูแลและช่วยเหลือด้วยกิจกรรมจิตบำบัดในโรงเรียนส่งเสริมงานแนะแนวที่เข้มแข็ง
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมโฮมรูมเช้า (ตรวจสุขภาพและตรวจเครื่องแต่งกาย)

กิจกรรมพี่สอนน้อง (แกนนำสภานักเรียนสอดส่องดูแล)

กิจกรรมจิตบำบัด (ทุกเย็นวันอังคาร)

ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน)

การประชุมผู้ปกครอง และประชุมชั้นเรียน

กระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อ “ห่างไกลสิ่งเสพติด” มีขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 4  รูปแบบการดำเนินการ เพื่อ “ห่างไกลสิ่งเสพติด” โดยใช้ PWD -SAFETY Model
S : Skills (ทักษะ) โรงเรียนดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย มีเป้าหมายเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นให้ทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ดังนี้
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

กิจกรรมของโครงการห้องเรียนสีขาว
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการตัดสินใจ
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมของนักเรียนสภาอาสา ใช้เวลาหลังเลิกเรียนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเตรียมงานต่างๆ

กิจกรรมสังคมหัวแข็ง (ความปลอดภัย)

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการจัดการความเครียด

A : Actiivity (กิจกรรม) กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ดำเนินการนอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินตามแผนการปฎิบัติงานของสถานศึกษา ดังนี้

  1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนสถานศึกษา (สภาอาสา)

นักเรียนสภาอาสา ช่วยงานโครงการต่างๆของโรงเรียน

นักเรียนเป็นผู้นำทางการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์แก่เพื่อนนักเรียนได้

  1. โครงการห้องเรียนสีขาว

กิจกรรมของห้องเรียนชั้น ม.3 ออกแบบคำคม และโลโก้ ต้านบุหรี่ไฟฟ้า

กิจกรรมห้องเรียนสีขาวกับกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน (วันไหว้ครู)

  1. โครงการโรงเรียนสุจริต

 

กิจกรรมบูรณาการวันสำคัญ  (โรงเรียนสีขาวและโรงเรียนสุจริต)

  1. โครงการ TO BE NUMBER ONE

ชมรมพลังความดี พลัง TO BE NUMBER ONE
๔. ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่นระดับเงินตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๖3 และผลงานดีเด่นระดับทอง ในปีการศึกษา ๒๕๖5 ทำให้โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีผลการดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับดังนี้
๔.๑ ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองประจำปีการศึกษา๒๕๖5 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยามีผลการดำเนินงานดังนี้
๑. นักเรียนมีคุณคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาว่าด้วยวินัยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน
– จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของปีการศึกษา ๒๕๖5 มีจำนวน มากกว่าปีการศึกษา ๒๕๖4
– นักเรียนมีพฤติกรรม การมาโรงเรียนสาย หนีเรียน และขาดเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖6 มีจำนวน ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖5
2. นักเรียนมีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขมีทักษะและวิธีการป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
– ผลการคักกรองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษา๒๕๖5
๓. นักเรียนมีจิตอาสาจิตสาธารณะต่อโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาและชุมชนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีทักษะชีวิตและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
– รายงานผลการดำเนินงานตามโครางการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
๔. นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมให้เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน
– ผลงานการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองประจำปีการศึกษา๒๕๖5 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยามีผลสัมฤทธิ์ของดำเนินงานดังนี้
๑. จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของปีการศึกษา ๒๕65            มีจำนวนมากกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖4
๒. นักเรียนมีพฤติกรรม การมาโรงเรียนสาย หนีเรียน และขาดเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖6
มีจำนวนลดลงเมื่อ เทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖5
๓. ผลการคักกรองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖5 ๔. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามโครางการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา ๒๕๖5
๖. – ผลงานการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ได้รับความร่วมมือและเป็นเครือข่ายจากระดับต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการ ดำเนินงานตามแบบ PWD -SAFETY Model
๒. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วม และได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม          มีระเบียบวินัยมีความรู้มีทักษะและมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. นักเรียนได้ใช้ความรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม    ในการแก้ไขปัญหา และสามารถดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานตามแบบ PWD -SAFETY Model   และผ่านการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินกิจกรรมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
๔. ครูและนักเรียนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้น ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการ ผู้สอน เป็นผู้คอยชี้แนะ ให้ความรักความเข้าใจแก่นักเรียน ส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งขึ้นและเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ปัจจัยความสำเร็จ
ปัจจัยความสำเร็จ
การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขผลงานดีเด่นระดับทองประจำปีการศึกษา๒๕๖5 โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงาน ตามรูปแบบ PWD -SAFETY Model   ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จดังนี้
1. สภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ ๔ ฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ในภารกิจและดำเนินการอยางจริงจังเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธทั้ง ๔ ด้านของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว มีการประชุม วางแผน มอบหมายงาน  ดำเนินกิจกรรมตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และมีการนำข้อผิดพลาดหรือข้อที่ควรปรับปรุงมาปรับแก้ในกิจกรรมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้วงจร PDCA
๒. ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องให้ความสำคัญตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใหความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาตนเองในเรื่องของวินัยความประพฤติมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
๓. ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนมีการบริหารจัดการที่ดีมีการกำกับติดตามและประเมินผลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกโครงการและทุกกิจกรรม
๔. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานของตนเองเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย และจุดประสงค์ของกิจกรรม เช่น การประชุมผู้ปกครอง การระดมทรัพยากร การสนับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กีฬาสีภายใน เป็นต้น ในการสอดส่องดูแลนักเรียน และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง (ประชุมชั้นเรียน)
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้นำหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนใหความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนทุกๆด้านเช่นกิจกรรมด้านวิชาการกิจกรรมด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมด้านความปลอดภัยกิจกรรมด้านการตอบแทนสังคมหรือชุมชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขเช่นกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. โรงเรียนในเครือข่ายให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนา ตาม โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นอย่างดี
๖. บทเรียนที่ได้รับ
การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขผลงานดีเด่นระดับทองประจำปีการศึกษา๒๕๖5 โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงาน ตามรูปแบบ PWD -SAFETY Model   ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทำให้โรงเรียนผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำประสบการณ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นบทเรียนในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆโดยมีบทเรียนที่ได้รับสามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมเมื่อ เข้าใจวิธีการดำเนินงานตาม วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงาน ตามรูปแบบ PWD -SAFETY Model แล้วสามารถนำวิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานไปปรับใช้ในโรงเรียนหรือองค์กรอื่นได้
๒. สภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ ๔ ฝ่าย เข้าใจวิธีการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม โดยใช้วงจรการตรวจสอบคุณภาพ PDCA ไปปรับใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินกิจวัตรประจำวันเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป
๓. การดำเนินงานด้วยวิธีการหรือรูปแบบที่ชัดเจนสนับสนุนส่งผลให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. การทำงานเป็นทีมและคณะ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ความร่วมมือร่วมใจ การเอาใจใส่ การเสียสละ       ของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ
๕. โครงการมีความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โรงเรียนมีความภูมิใจ ในการได้ทำหน้าที่ ที่รับผิดชอบต่อนักเรียน สามารถนำความสำเร็จนี้ไปพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัด หรือเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของการดำเนินงานให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

Back to top button