ปฐมวัย

ธนภัทร asked 4 เดือน ago

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่
ผู้ศึกษา นายธนภัทร วงค์กระโซ่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ปีที่วิจัย 2564

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประชากรใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กชายและเด็กหญิง อายุระหว่าง 3–4 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ จำนวน 20 คน จำนวน 2 ห้องเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กชายและเด็กหญิง อายุระหว่าง 3–4 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ จำนวน 35 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอนุบาล 1 จำนวน 20 ข้อ

สรุปผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.21/85.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ มีค่าเท่ากับ 0.7768 คิดเป็นร้อยละ 77.68
3. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่