ค้นหาข้อมูลจาก Google

ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นโยบายของโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ความเหมาะสมของชุมชน สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร และความเมตตาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565 และเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ประชากรได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูที่รับผิดชอบกิจกรรม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแต่ละกิจกรรม นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ บุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนวัดบ้านใหม่ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) ค่าความเชื่อมั่น ()
ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตามบริบทของโครงการความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นโยบายของโรงเรียน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสมของชุมชน สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาพรวมระดับความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด
  2. 2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของโครงการใน 7 กิจกรรม เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนแต่ละกิจกรรมย่อยพบว่า ความเหมาะสม/พอเพียง อยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม
  3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตามความคิดเห็นบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม และคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานของกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม
  4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

               4.1  พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565 ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความมีเมตตา พบว่าอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม
               4.2  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565 พบว่าอยู่ในระดับมาก
               4.3  ผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับมาก

Back to top button