ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึ กเตรียมความ พร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึ กเตรียมความ พร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3
ปิยนุช ปกครอง asked 2 เดือน ago

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสา หรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 และ3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2ปี การศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีจำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกห้องเรียนที่มีคะแนนพื้นฐานด้านทักษะการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทยต่ำ ที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทย 2) แบบทดสอบทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test Dependent Sample
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.83/82.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสาหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปี ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6466 หรือมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 64.66 และ 3) เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ที่ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกเตรียมความพร้อมมีทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่