ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานการประเมินผลการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง( Coaching and Mentoring)ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ Input, Process and Output : IPO

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินผลการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง( Coaching and Mentoring)ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ Input, Process and Output : IPO
Kwanji asked 9 เดือน ago

รายงานการประเมินผลการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง( Coaching and Mentoring)                      
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ Input, Process and Output : IPO
ธัญญรัตน์  คำสุรันทร์
บทคัดย่อ
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง         ( Coaching and Mentoring)  ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ Input, Process and Output : IPO มีวัตถุประสงค์การประเมินเฉพาะเพื่อ 1) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 2) ประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายและ 3) ประเมินผลผลิตจากการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 28 คน จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 6 แห่ง ในปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ Likert Scale มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการรวบรวมสารสนเทศ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า IOC และการวิเคราะห์สารสนเทศ
            ผลการวิจัยพบว่า

 1. ปัจจัยนำเข้าการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมินเหมาะสมดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีผล
  การประเมินเหมาะสมดีมาก ด้านที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความพร้อมของครู
 2. กระบวนการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
  เชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมินเหมาะสมดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีผล
  การประเมินเหมาะสมดีมาก ด้านที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
 3. ด้านผลผลิตจากการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในภาพรวมเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์ดีทุกข้อ โดยด้านที่ 1 พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการระดับ 3 ร้อยละ 98.66 ด้านที่ 2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
  เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการระดับ 3 ร้อยละ 98.12 ด้านที่ 3 พัฒนาการด้านสังคม เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการระดับ 3 ร้อยละ 93.30 และด้านที่ 4 พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการระดับ 3 ร้อยละ 87.94

                ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพบว่าเทศบาลนครเชียงรายควรจัดฝึกอบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
มีความหลากหลายและทันสมัย เน้นด้านส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ควรพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม และควรมีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มีคุณภาพ
            ข้อเสนอแนะ

 1. การนิเทศแบบชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring) เป็นกระบวนการที่สำคัญช่วยส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู โดยเน้นการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
 2. การใช้รูปแบบประเมินแบบ Input, Process and Output : IPO มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู ส่งผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและมีคุณภาพในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการนิเทศให้ประสบความสำเร็จ
Back to top button