รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมี โครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมี โครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมี
โครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ผู้ประเมิน นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
——————————————————————————————————————
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายการการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น และความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เกี่ยวกับระดับความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรที่รับผิดชอบและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประเมินกระบวนการของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดำเนินการและการนิเทศ ติดตามโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบมีโครงสร้าง ผลการพัฒนาของนักเรียน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 77 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 242 คน รวมทั้งสิ้น 319 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมน ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน ๖ ฉบับ และแบบบันทึก จำนวน ๑ ฉบับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด
ดังนี้
๑.๑ ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มาก
๑.๒ และความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ใน
ระดับ มาก
๒. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๒
ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑ ตัวชี้วัด ดังนี้
๒.๑ ระดับความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มาก
๒.๒ ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มาก
๒.๓ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับ ปานกลาง
๓. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๒
ตัวชี้วัด ดังนี้
๓.๑ ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดำเนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
อยู่ในระดับ มาก
๓.๒ ความเหมาะสมของการนิเทศ ติดตามโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และอยู่ในระดับ มาก
๔. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้
๔.๑ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง พบว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด
๔.๒ ผลการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม (๐ – ๖ ปี) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม (อายุ ๐ – ๖ ปี) มีผลการประเมินผ่านจุดประสงค์ตาม IEP, IFFP คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐
๔.๓ ผลการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (๗ ปี ขึ้นไป) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเด็กที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (อายุ ๗ ปี ขึ้นไป) มีผลการประเมินผ่านจุดประสงค์ตาม IEP, IFFP คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๕
๔.๔ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และอยู่ในระดับ มาก
๔.๕ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
อยู่ในระดับ มาก
ผลการประเมินโครงการในภาพรวมพบว่า ผลการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ด้านบริบทผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทุกตัวชี้วัด ด้านปัจจัยนำเข้าผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมาก ๒ ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑ ตัวชี้วัด ด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทุกตัวชี้วัด และด้านผลผลิตผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
๑. จากผลการประเมินพบว่า ด้านบริบทของโครงการ ในเรื่องความต้องการจำเป็นของ
โครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จึงควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องการจัดการการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีโครงสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความรู้ และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง โดยอาจจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู และบุคลากร จัดทำป้ายประขาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อที่ครูและบุคลากรจะได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้างในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
๒. จากผลการประเมินพบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า ในเรื่องความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ใน
การดำเนินงาน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี มีหน่วยบริการที่จัดตั้งอยู่ในอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ครบทั้ง ๑๒ อำเภอ ทำให้วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานไม่สามารถที่จะมีครบทั้ง ๑๒ อำเภอ ควรที่จะจัดกลุ่มหน่วยบริการที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อที่จะได้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานที่พอเพียงและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จากผลการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการ ในเรื่องความเหมาะสมของกิจกรรมที่
ดำเนินการ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด จึงควรมีการปรับปรุงกิจกรรมในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง อาจมีการแบ่งภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติตามความถนัด อาจมีการเพิ่มหรือลดกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
๔. จากผลการประเมินพบว่า ด้านผลผลิต ในเรื่องความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่มี
ต่อโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จึงควรมีการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ระยะเวลา แนวทางการปฏิบัติงาน การนิเทศ ติดตาม ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่างละเอียด เพื่อส่งผลให้ผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่