รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จำนวน 8 ด้าน คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ความมีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 4.2 คุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวม 96 คน โดยแบ่งออกเป็น ครู จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน 42 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 42 คน ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรที่เชื่อถือได้โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Raindom Sampling) ด้วยวิธีการใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี่และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan) ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2564 โดยเริ่มจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1.  ผลการประเมินความสอดคล้องของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวม  มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
  2.  ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวม  มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด
  3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประกอบด้วย

                        4.1 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ระดับมากที่สุด
                       4.2 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ผ่านเกณฑ์การประเมินในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
                  สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่