รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

บทคัดย่อ
               การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน และ 2) เพื่อนำเสนอแนวทางการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology)ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครู/บุคลากร และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครู/บุคลากร
               ผลการวิจัย พบว่า
               1) การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน พบว่า การประเมินโครงการ ภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านบริบท อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
               2) แนวทางการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน พบว่า ด้านบริบทที่ช่วยให้มีวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้านปัจจัยนำเข้า ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ ด้านกระบวนการ มีการกำหนดแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีการจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ และด้านผลผลิต ผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาและมีภาวะผู้นำมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: การประเมินโครงการ, การพัฒนาผู้เรียน, การจัดการศึกษาออนไลน์, ไวรัสโคโรนา 2019

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]