ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานการประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

บทคัดย่อ
 
               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยมีการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านบริบท ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด จำนวน 132 คน ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม  มีจำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการประเมิน ดังนี้
          ผลการศึกษาพบว่า
          การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้

  1. ผลการประเมินด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ความพร้อมของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับด้านการเรียนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก
  5. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
Back to top button