รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์
prachaya asked 6 เดือน ago

              รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การประเมินใช้รูปแบบ CIPP ขั้นตอนการประเมินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายชั้น จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้า ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินด้านกระบวนการ และระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จำนวน 10 คน และครู จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินด้านผลผลิต สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏดังนี้

  1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ พบว่า

                   4.1 ผลการประเมินสมรรถนะการวิจัยของครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
                   4.2 ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ พบว่าครูจำนวน 30 คน ได้ทำผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
                   4.3 ผลการพัฒนานักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ พบว่าหลังดำเนินโครงการนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03
                   4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button