ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญา

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญา
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 5 เดือน ago

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ประเมิน     นางณสุดา กฤตเที่ยงกล้า

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่รายงาน       2565

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการประเมินโครงการส่งเสริม         การเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ       4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการ โดยทำการประเมินกับแหล่งข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 326 คนนักเรียน จำนวน 326 คน รวมทั้งสิ้น 687 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสรุปข้อมูล จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับ     ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับ 2แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย วิเคราะห์เนื้อหา บรรยายสรุปในเชิงพรรณนา และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมิน พบว่า

  1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ4.05, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ได้กำหนดหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของเผนการศึกษาชาติ รองลงมา ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการ และโครงการได้กำหนดหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก          (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.06, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมรองลงมาคู่มือดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดชัดเจน และความรู้เเละความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

    3.1 ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.08, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมากได้แก่ โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รองลงมาบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน และโครงการมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน

    3.2 ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.09, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายซ้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ได้แก่ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในหลักการวัตถุประสงค์และการดำเนินงาน          ในกิจกรรมของโครงการ รองลงมาผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการโครงการ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดการประเมินผลโครงการ

    3.3 ในภาพรวม นักเรียน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.13, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ นักเรียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์และการดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา นักเรียนส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ

  1. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

    4.1 ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.12, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ = 0.43)  และมากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ โครงการมีส่วนช่วยให้นักเรียนช่วยเสริมสร้างความสามัคคี โครงการมีส่วนช่วยให้แก่นักเรียนช่วยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน รองลงมาโครงการทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  ในภาพรวมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.54, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11) (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.55, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13)ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกฐานการเรียนรู้

               4.2 ด้านความพึงพอใจต่อผลผลิตของการประเมินโครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.52, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10)  เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ นักเรียน (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.56, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12) และผู้ปกครองนักเรียน (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.53, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13) ตามลำดับ และกลุ่มที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ4.45, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20)

Back to top button