ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การทำวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคำ  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3   2)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะสาระภาษาไทย  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา  2564  จำนวน  15  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ  จำนวน  15  แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ   แบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test  Post-test  Design)  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.66/88.57  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
  2. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.57 
Back to top button