รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เด็กน้อยกับธรรมชาติ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เด็กน้อยกับธรรมชาติ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
วัชรี asked 1 เดือน ago

ชื่อรายงาน รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เด็กน้อย
กับธรรมชาติ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน วัชรี ครุฑตัน
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและศึกษาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เด็กน้อยกับธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที 2 ตามเกณฑ์ 75 / 75 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เด็กน้อยกับธรรมชาติ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 / 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร จำนวน 17 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เด็กน้อยกับธรรมชาติ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 4) แบบบันทึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และแบบทดสอบที (t – test Dependent Sample)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เด็กน้อยกับธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1 // E2) = 86.83 / 85.83 สูงกว่าเกณฑ์ 75 / 75 ที่ตั้งไว้
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องเด็กน้อยกับธรรมชาติ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่