รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม
การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสู่อาชีพ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ผู้วิจัย นางเกสร โคตะนนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์ 2561
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร 3) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร 4)เพื่อประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร วิธีดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษาข้อมูล เนื้อหา และบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาเดิม(ปฏิบัติรวมวงคอมโบ) ขั้นตอนที่ 2 วางแผนศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ตามบริบทของโรงเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรดนตรีสากล และการสอนดนตรีเป็นผู้รับรองหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใช้หลักสูตร ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรสถานศึกษา วิชาเพิ่มเติม พัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ 4)แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าสถิติทดสอบที t-test แบบ Dependent การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ และมีความใฝ่เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อทันสมัย น่าสนใจ โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21
2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม มีประสิทธิภาพ 98.58/86.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80
3. ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติด้านดนตรี สูงขึ้น มีพัฒนาการเรียนรู้ดี
4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีสากล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับ มากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่