รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ
อัง อนุกูล asked 1 สัปดาห์ ago

ชื่อเรื่อง               รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ
ผู้วิจัย                อังคณา  อนุกูล
ปีที่วิจัย              พ.ศ. 2564
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564  จำนวน  33  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่มีนักเรียน เก่ง  ปานกลาง อ่อนคละกัน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ  จำนวน  5  เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ  จำนวน 19  แผน  3) แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน  ในแบบฝึกทักษะชุดละ  10  ข้อ  เป็นข้อสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  รวมทั้งสิ้นจำนวน  50  ข้อ  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ  เป็นข้อสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  และ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย( )  ค่าร้อยละ(%)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ทดสอบค่าที(t-test)  แบบ Dependent  
ผลการวิจัย พบว่า 

  1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.52/81.97 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ  หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  การหารจำนวนนับ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(  X =  4.51,  S.D.  =  0.61)
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่