รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางวันดี สิทธิพงษ์
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ปีที่วิจัย 2562
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท จำนวน 16 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest – Posttest Design โดยมีเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม จำนวน 6 ชุด (2) คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD, TAI, TGT และ Jigsaw จำนวน 18 แผน (3) แบบทดสอบย่อยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ทั้ง 6 ชุด เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน แต่สลับตัวเลือก (5) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม (6) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 78.14/76.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านการทำงานร่วมกัน ด้านความรอบคอบ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดี ( = 7.67) และด้านตระหนักคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.52, S.D. = 0.45)
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนเต็ม ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, S.D. = 0.47)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่