ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Patsanee asked 11 เดือน ago

ชื่อเรื่อง      :    รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย        :    เทพนารี  สุภาพ
ตำแหน่ง     :    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สังกัด  :           โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่พิมพ์     :    2564
 บทคัดย่อ
           รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  เลขยกกำลัง โดยใช้  การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน  
             กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  สังกัดองค์การบริหาร    ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี  4  ชนิด ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เลขยกกำลัง  จำนวน  5 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง เลขยกกำลัง จำนวน  12 แผน 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  มีค่าความยาก  (p)  ตั้งแต่  0.23 ถึง 0.67 มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่ 0.27  ถึง  0.73  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc)  เท่ากับ 0.85 และ 4)  แบบวัดความพึงพอใจ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ตั้งแต่ 0.34  ถึง  0.68 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ()  เท่ากับ  0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)
           ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

  1. 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 78.11/76.57  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 
  2. 2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6017
  3. 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือและการคิดโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.59, S.D. = 0.48)

 

Back to top button