รายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง
ผู้ศึกษา : นางปัทมวรัตน์ วันชาติ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย
เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา : 2562
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 3 ขวบและ เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 3 ขวบ
ประชากร คือ เด็กปฐมวัย 3 ขวบ หมายถึง นักเรียนชาย – หญิงอายุ 3 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 18 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจำนวนเกมการศึกษาจำนวน 20 เกมดังนี้ ของเล่นของหนู (การแยกประเภทเล่นสี), มะพร้าวแฟนซี (การแยกสีไม้ไอติม), รู้ไหมสูง ต่ำ (กล่องนม),รสชาติ หรรษา ,สั้นๆยาวๆ (ดินสอสี), เรียงร้อย สร้างสรรค์ (ร้อยลูกปัดตามสีต่างๆ) ,สิ่งของต้องแยก (แยกประเภทของใช้), มาช่วยกันนับ (นับและร้อย) ,ถาดแสนกล(แยกขนมตามถาด),ดวงดาวพาเพลิน (นับดาวใส่แก้วตัวเลข 1-5),ลูกปัดพาเพลิน (นับลูกปัดใส่ถาดตัวเลข),รูปทรงหรรษา (แยกรูปทรงเลขาคณิต),ไม้ไอติมของใคร (นับไม้ไอติมใส่กล่องตัวเลข),ของกินของเล่น (แยกของกินกับของเล่น),เล็กๆใหญ่ๆ,เค้าเรียกว่า หนาๆบางๆ,ผักผลไม้ของใคร (แยกผัก ผลไม้),เรียงลำดับ มากน้อย,เต่าทองซ่อนแอบ,แม่เหล็กจอมพลัง ระยะเวลาของการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 – 10 กันยายน 2562 จำนวน 10 สัปดาห์ๆ ละ 2 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันละ 10 – 12 นาที รวม 20 วัน
ผลการศึกษาพบว่า
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ ทักษะการเรียงลำดับ มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ ทักษะการเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 38.39 ทักษะการนับจำนวน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และทักษะด้านการจำแนกประเภท คิดเป็นร้อยละ 31.74 ดังนั้นโดยภาพรวมคะแนนความก้าวหน้าหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเด็กมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยสื่อของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทุกทักษะ คิดเป็นร้อยละ 39.40 ซึ่งเกิดร้อยละ 25 จึงถือว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย คะแนนที่ได้มีความก้าวหน้า

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่