ค้นหาข้อมูลจาก Google

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82

หัวข้อศึกษา                รายงานผลการดําเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3  ปีการศึกษา 2565 ผู้ศึกษา                     นายประสิทธิ์ วงศ์อ้าย ปีที่ศึกษา                   ปีการศึกษา 2565   บทสรุปสําหรับผู้บริหาร   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ปีการศึกษา 2565 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ปีการศึกษา 2565 และเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมจํานวน 593 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่ ผลการศึกษาการดําเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเชียงดาว     อำเภอเชียงดาว ปีการศึกษา 2565 พบว่า มีการดําเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามขั้นตอน กระบวนการ และมีผลการดําเนินงานครอบคลุมครบทั้ง 5 ขั้นตอนของกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนา  การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ  มีการประเมินผลการดําเนินงาน การสรุปผลเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง โดยยึดรูปแบบ PDCA เป็นหลักในการจัดกิจกรรม ได้ดําเนินการครบทุกกิจกรรมสอดคล้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1) เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 2) เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดาว ปีการศึกษา 2565 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภายรวม ปีการศึกษา 2565 สูงขึ้นกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีพัฒนาการมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ต่ำกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีพัฒนาการมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ต่ำกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา มีพัฒนาการมากที่สุด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ปีการศึกษา 2565 ต่ำกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีพัฒนาการมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2565 สูงขึ้นกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีพัฒนาการมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          ปีการศึกษา 2565 ต่ำกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              มีพัฒนาการมากที่สุด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สูงขึ้นกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               มีพัฒนาการมากที่สุด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2565 สูงขึ้นกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีพัฒนาการมากที่สุด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สูงขึ้นกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการมากที่สุด  การศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ปีการศึกษา 2565 เรื่องที่มีการให้ข้อมูลมากที่สุด ดังนี้ ผู้บริหารเสนอปัญหาการสืบค้นข้อมูลนักเรียนยากและล่าช้า และขาดการประชาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน และได้เสนอแนะควรจัดทำประวัตินักเรียนจากข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างเป็นระบบสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานและอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว  และจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน  ครูเสนอปัญหาเรื่องนักเรียนขาดความเข้าใจในตนเอง จึงได้เสนอแนะควรจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจในตนเอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอปัญหาโรงเรียนขาดเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงให้ข้อเสนอแนะให้จัดตั้งสมาคม/ชมรมผู้ปกครอง เพื่อประสานงานในเรื่องต่างๆของโรงเรียน ผู้ปกครองเสนอปัญหา นักเรียนส่งงานไม่ครบ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมการเรียนการสอน​ หรือกิจกรรม​ ที่หลากหลาย​ เน้นส่งเสริมความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล​ และนักเรียนได้เสนอปัญหา มีนักเรียนบางกลุ่มอาจยังไม่ได้รัยการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนในเชิงบวก           จากผลการดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว  ปีการศึกษา 2565 นั้น มีผลต่อคุณภาพของนักเรียนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเรียน การดำเนินชีวิต พฤติกรรมที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตัวเอง ไม่เป็นปัญหาของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสที่ดีในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องให้ความเข้าถึง เข้าใจ สนับสนุน และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Back to top button