ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียนโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียนโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
kraing asked 1 ปี ago

       รายงานผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ใช้รูแปบบซิปป์โมเดล  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 1) เพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ตามความเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในด้านผลผลิต ตามความเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ตามความเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวนรวมทั้งหมด 117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้า สรุปได้ดังนี้ ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ตามความเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด           ผลการประเมินด้านผลผลิต 1. ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1                     ด้านผลผลิต  โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

Back to top button