ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

                                                                                                          บทคัดย่อ
การประเมินโครงการฉบับนี้ เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Contex) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ
(Process) ด้านผลผลิต (Product) และเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประซากร จำนวน 2,511 คน ประกอบด้วย 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จำนวน 61 คน 2) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จำนวน 1,225 คน 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จำนวน 1,225 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จำนวน 492 คน ดังนี้ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จำนวน 12 คน 2 ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม(ชั้นละ 40 คน) จำนวน 240 คน 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม(ชั้นละ 40 คน) จำนวน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (%)ค่าเฉลี่ย (x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565 จำแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า โดยสรุปภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context)ผลการประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565 พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.64
1.2 การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ) ผลการประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565 พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.59
1.3 การประเมินกระบวนการ (Process) ผลการประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565 พบว่า โดยภาพรวมมีผลการป ระเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.50

1.4 การประเมินผลผลิต (Product) ผลการประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2565 พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.52

2. ผลการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา2565 พบว่า
ผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพมีความสุข พัฒนาจุดเด่นของตนเอง ปรับปรุงจุดด้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับวัย ยึดหลักความพอเพียง ไม่เสพสิ่งเสพติด และป้องกันตนเองจากภัยรอบตัวผลที่เกิดกับบุคลากรครูผู้บริหาร และบุคลากรครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรครูของโรงเรียนทำงานร่วมกัน เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน และ การมอบหมายงาน สั่งการเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาชัดเจนเหมาะสมกับความสามารถผลที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม มีฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อใช้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ
ผลที่เกิดกับชุมชน
ผู้ปกครองเกิดความพอใจและชื่นชอบ ต่อพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับวัย ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ไม่เสพสิ่งเสพติด และป้องกันตนเองจากภัยรอบตัว เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

Back to top button