รายงานผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย (4-5 ปี) ด้วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย (4-5 ปี) ด้วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
Arroonwatree asked 1 สัปดาห์ ago

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (4 – 5 ปี) ด้วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม มีกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี จำนวน 10 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์โลกผู้น่ารัก หน่วยการเรียนรู้ นกน้อยน่ารัก และหน่วยการเรียนรู้ ต้นไม้แสนรัก 2) แบบทดสอบ ด้านการนับจำนวนการรู้ค่าจำนวน การเปรียบเทียบจำนวน และการเรียงลำดับจำนวน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC และค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ค่าระดับความยาก ค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้วิธีหา KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตศาสตร์
 
                                ผลการวิจัย พบว่า
 

  1. ผลการทดสอบ การรายงานผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

โดยเสริมด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2/2 จำนวนทั้งหมด 10 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 มี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.40 คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย (4 – 5 ปี)

ที่เสริมด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.40 คิดเป็น ร้อยละ 82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80ของคะแนนเกิน เมื่อจำแนกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รายด้าน พบว่า
                                    2.1  ด้านการนับจำนวน มีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับ 2 เท่ากับ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00
                                    2.2 ด้านการรู้ค่าจำนวน มีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับ 2 คู่กันกับด้านการนับจำนวน คือ เท่ากับ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00
                                    2.3 ด้านการเปรียบเทียบจำนวน มีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับ 3 เท่ากับ 3.80คิดเป็นร้อยละ 76.00
                                    2.4 ด้านการเรียงจำนวน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 
                               โดยสรุป การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเหมาะสม ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และมีความพร้อมด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มศักยภาพ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่