ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ  เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียน
                   การสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2
ผู้วิจัย             ธิติมา  เรืองสกุล
ปีที่วิจัย           2563
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ  เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  2)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ก่อนและหลังการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ 3) เพื่อศึกษาความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อคู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส               เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จำนวน 28 โรงเรียน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 28 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 60 คน รวม 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 2) แบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจของครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)  3) แบบนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t – test (Dependent)
ผลการวิจัย พบว่า

  1. คู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ  เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด

ไฮสโคป (High Scope)  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  มีประสิทธิภาพ 83.21/82.78 
ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

  1. ครูที่ได้รับการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย หลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  2. ครูที่ได้รับการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ  มีความสามารถในการจัด                  การเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (= 4.51, S.D. =0.52)
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมมือ

ร่วมใจ  เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button