รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
               กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนบ้านท่าด่าน
ผู้รายงาน   นางสาวมัยซาระห์  อาลี
               ตำแหน่งครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านท่าด่าน อำเภอยะหริ่ง
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 
 
                                                                  บทคัดย่อ
                   การวิจัยเรื่อง  รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าด่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางก่อนเรียนและหลังเรียนที่มีผลต่อการใช้ชุกฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านท่าด่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 
                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าด่าน  อำเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  จำนวน 22 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ดำเนินการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
OneGroup  Pretest-Posttest  Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  22  แผน 2) ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ จำนวน 4  ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แบบปรนัย 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1.  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้แบบฝึกทักษะพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  85.52 / 91.37
2.  ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.12 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
 
 
 
     โดยสรุป การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่องการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้และมีทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  ครูผู้สอนควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด  มีความรู้พื้นฐานในการเรียนระดับชั้นที่สูง ขึ้นต่อไปได้
 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]