ผลการใช้ชุดกิจกรรมการวาดเส้นสร้างสรรค์ลายพหุวัฒนธรรมเพื่อ พัฒนาผลการเรียนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน เทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองปัตตานี

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการผลการใช้ชุดกิจกรรมการวาดเส้นสร้างสรรค์ลายพหุวัฒนธรรมเพื่อ พัฒนาผลการเรียนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน เทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองปัตตานี
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

ชื่อเรื่องที่ศึกษา ผลการใช้ชุดกิจกรรมการวาดเส้นสร้างสรรค์ลายพหุวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน
เทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองปัตตานี
ผู้ศึกษา นายชนม์ชัย แซ่ลิ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ปีที่ศึกษา 2562
ประเภทผลงาน การพัฒนาการเรียนการสอน
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการวาดเส้นสร้างสรรค์ลายพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการวาดเส้นสร้างสรรค์ลายพหุวัฒนธรรมพัฒนาผลการเรียนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ3) ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการวาดเส้นสร้างสรรค์ลายพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาผลการเรียนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ
ผู้ศึกษาได้สร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมทั้งได้สร้างภาระชิ้นงานสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ได้ทำการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน โดยผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองในชั่วโมงสอนปกติ 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน จำนวน 20 แผนการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) ใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลจากการศึกษาพบว่า 1) จากการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ชุดกิจกรรมการวาดเส้นสร้างสรรค์ลายพหุวัฒนธรรมพัฒนาผลการเรียนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนกับหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีค่าเฉลี่ย 4.62 สรุปได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการเรียน เรื่อง เรื่องชุดกิจกรรมการวาดเส้นสร้างสรรค์ลายพหุวัฒนธรรมพัฒนาผลการเรียนวิชาศิลปะ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่