ค้นหาข้อมูลจาก Google

แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน

บทคัดย่อ   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ที่มีต่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แบบฝึก (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 17 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิธีดำเนินการทดลอง คือ ทดสอบก่อนเรียน ดำเนินการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้ t-test แบบ dependent ผลการศึกษาพบว่า (1) แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.20/85.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน ในระดับ มากที่สุด

Back to top button