ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานผลงาน/นวัตกรรมการเสริมสร้างความลอดภัยทีเป็นเลิศ (The Best Safety Practice) T.F.2S MODEL

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลงาน/นวัตกรรมการเสริมสร้างความลอดภัยทีเป็นเลิศ (The Best Safety Practice) T.F.2S MODEL
วรรณนภา ทองประสม asked 11 เดือน ago

1

รายงานผลงาน/นวัตกรรมการเสริมสร้างความลอดภัยทีเป็นเลิศ (The Best Safety Practice)
 
ชื่อผลงาน/นวัตกรรม     T.F.2S MODEL
ชื่อผู้นำเสนอผลงาน       นางสาวปรียาภรณ์ เกิดวัน และนางสาววรรณนภา ทองประสม
                              โรงเรียนวัดทุ่งแฝก  ตำบลวังลึก  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี   
โทรศัพท์  093-5519987  E-mail : [email protected]
                             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
 

  1. บทสรุป

          การจัดทำนวัตกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ของโรงเรียนวัดทุ่งแฝก มีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษาด้วยระบบ MOE Safety Center สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ของระบบการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและความคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษาด้วยระบบ MOE Safety Center ในการดำเนินงานครั้งนี้ โรงเรียนวัดทุ่งแฝกได้ดำเนินการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนโดยใช้ “T.F.2S MODEL”
ผลการจัดทำนวัตกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศพบว่า การดำเนินการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนโดยใช้ “T.F.2S MODEL” โรงเรียนวัดทุ่งแฝก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีผลการดำเนินการ ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เฝ้าระวังภัยในสถานศึกษาด้วยระบบ MOE Safety Center ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความเชื่อมั่นในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีมาตราการการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและความคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุขเพื่อให้นักเรียนรู้จักระบบ MOE Safety Center ร้อยละ 99.70
 
 

Back to top button