รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแคทส์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแคทส์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Belle asked 3 เดือน ago

ผู้วิจัย นางจินตนา งอยผาลา

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสกลทวาปี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร

ปีที่รายงาน 1/2563

                                                     บทคัดย่อ
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
แคทส์เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแคทส์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านคิดวิเคราะห์
วิชาภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสกลทวาปี
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบแคทส์ พัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน จ านวน 6 แผน รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง แบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนวิชาภาษาไทยและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบแคทส์ (CATS) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิชา
ภาษาไทย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง พร้อมทั้งทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน วิชาภาษาไทยก่อนและหลังการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบแคทส์
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ร้อยละ
และทดสอบ t-test

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนวิชาภาษาไทย
หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบแคทส์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ่.01

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบแคทส์ในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนวิชาภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่