รูปแบบการพัฒนาครูในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการรูปแบบการพัฒนาครูในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสำรวจความต้องการ ปัญหาและวางแผนการอบรม กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (2) เพื่อทดสอบความรู้ก่อนอบรมและเป็นการอบรมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (3) เพื่อทดสอบความรู้และประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหลังอบรม และ (4) เพื่อประเมินผลการสะท้อนกลับที่มีต่อการเข้าร่วมการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แบ่งการวิจัยออกเป็น
4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนปฏิบัติการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การประเมินผล และผลการสะท้อนกลับ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีดังต่อไปนี้ (1) แบบสำรวจความต้องการและปัญหาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (2) แบบทดสอบความรู้ในการกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (3) แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (4) แบบประเมินผลแผนการจัดประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  และ (5) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
               ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผลการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในขั้นตอนการวางแผน      การปฏิบัติการวิจัย พบว่า ในขั้นตอนนี้ทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการให้ความรู้และฝึกทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แก่กลุ่มเป้าหมายและทำให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความต้องการต่อแผนการปฏิบัติการวิจัยการปฏิบัติการวิจัย พบว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง 15 คน มีความรู้และทักษะในกระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพิ่มมากขึ้น และสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยต่อไปได้ การประเมินผล พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 15 คนหลังจากที่ได้ผ่านการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทุกคนมีความรู้และทักษะในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยทุกคนสามารถเลือกรูปแบบการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มาจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ระดับดีมาก  และผลการสะท้อนกลับ ประเมินผลการสะท้อนกลับที่มีต่อการเข้าร่วมการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป ทำให้ได้องค์ความรู้ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่ากลุ่มเป้าหมายมีบทบาทมากในการสะท้อนปัญหา ความต้องการ สะท้อนสภาพและผลการดำเนินการที่สอดคล้องเที่ยงตรงกับสภาพความเป็นจริง

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่