ค้นหาข้อมูลจาก Google

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง

เอกสารรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
—————————————-
ชื่อผลงาน  :  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐาน   
                  ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาที่  3  โดยใช้รูปแบบ
                  WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง
ชื่อผู้พัฒนาผลงาน  :   นางสาวศศิธร  ช่วยสงค์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
                             โรงเรียนวัดดอนมะปราง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ประเภทของผลงานผู้บริหารสถานศึกษา
               การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาที่  3 

 1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม

         1.1  ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
                   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) บัญญัติไว้ใน มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี “ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประกันการเรียนรู้และรับรองมาตรฐานผู้เรียน โดยประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้นให้เป็นการวัดผลระดับชาติ เพื่อให้สามารถใช้การวัดและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถเทียบเคียงกันได้ เป็นกลไกในการประกันการเรียนรู้และรับรองมาตรฐานผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น” การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จหรือคุณภาพในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่สื่อให้เห็นถึงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ถึงแม้ว่าคนไทยจะไดรับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาทุกชวงวัย แต่ก็ยังมีปัญหาด้านการพัฒนาสติปัญญาและคุณภาพการศึกษา และยังพบว่า คุณภาพผู้เรียนในภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมถึงมาตรฐานความสามารถของผู้เรียนในเรื่องการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับที่จะต้องได้รับการพัฒนา  นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ก็ยังมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผลการประเมินดังกล่าว จะนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผน กำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการประเมิน นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ยังจะช่วยในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนเองอีกด้วย (กระทรวง ศึกษาธิการ,2562 : 10)
              สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ ได้กำหนดรายละเอียดการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนในชั้นสูงสุดของช่วงชั้นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา  2562 ไว้เป็น 2  ด้าน คือ การประเมินด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และด้านภาษาไทย (Thai language) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้ได้มาตรฐานและเพื่อเป็นการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย โดยกำหนดให้เป็นการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ก่อนปีการศึกษา 2562  คือ  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียน และในปัจจุบัน กำหนดไว้เป็น 2 ด้านเท่านั้น คือ การประเมินด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และด้านภาษาไทย (Thai language) ดังที่กล่าวมาแล้วโดยมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่สำคัญ  คือ  

 1. เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน  การเขียน และการคิดคำนวณ  เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และทราบถึงสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา นำข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปีการศึกษาต่อไป อีกทั้งทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล                  เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด วินิจฉัยสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคล เน้นนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการเรียนในปีการศึกษาต่อไป ครูผู้สอนสามารถนำผลการประเมินไปใช้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 3. การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) มีกรอบการประเมิน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยมีกลุ่มเป้าหมายการประเมินผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

              อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทุก ๆ โรงเรียนจะได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่องแต่กลับพบว่า  ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามรายงานของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562  พบว่า  ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.94 ด้านภาษาไทย (Thai language) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.46 รวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน คือร้อยละ  45.70 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่มาก (สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563 : 3) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนวัดดอนมะปราง ที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านคิดคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.20 และผลการทดสอบด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.30  รวมคะแนน 2 ด้าน คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 53.75 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 60.00  ขึ้นไป และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (โรงเรียนวัดดอนมะปราง, 2564 : 8)
           1.2  แนวทางการแก้ปัญหา
                    ผู้พัฒนานวัตกรรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนมะปราง จึงได้ศึกษารูปแบบการบริหารเพื่อความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร  รวมถึงตำรา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีหลายรูปแบบที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ โดยได้เลือกรูปแบบการบริหารที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในโรงเรียน และแก้ปัญหาที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้  จึงได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรม “การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง” ตามหลักการ แนวคิดสำคัญในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถอ้างถึงแนวคิด หลักการทฤษฎี รูปแบบ วิธีการที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ในการออกแบบผลงาน แนวคิดการพัฒนา ความ สามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึดหลัก การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติวัตถุ ประสงค์ของ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563 : 5) ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2563 : 11)  เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562 ) แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของนรรัชต์  ฝันเชียร (2558) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมบัติ  นามบุรี (2562) และยังรวมถึงแนวคิดของประชา แสนเย็น (2558) ที่ได้กล่าวถึง การบริหารแบบมี ส่วนร่วม  โดยนำมาจัดทำเป็นนวัตกรรม “การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง” ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัดดอนมะปราง (Wat Don  Ma Prang  School) นั่นเอง
              ผู้พัฒนานวัตกรรม มีความเชื่อว่า นวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ที่สร้างขึ้น จะช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

             วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน ดังนี้
          2.1  วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
         2.1.1  เพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเกิดความยั่งยืน  
                     2.1.2  เพื่อสร้างความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมแก่ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง           
          2.2  เป้าหมายของการดำเนินงาน
                  2.2.1 ด้านปริมาณ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ปีการศึกษา  2563  จำนวน  10  คน  ปีการศึกษา  2564 จำนวน  11 คน และปีการศึกษา 2565  จำนวน  11  คน  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)          
                  2.2.2  ด้านคุณภาพ
                        2.2.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00  ผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 และมีค่าเฉลี่ยทั้ง 2  ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ขึ้นไป รวมถึงมีค่าเฉลี่ยทั้ง 2  ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกปี
                        2.2.2.2  ครูและบุคลากร  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป

 1. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

             วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  มีกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  ดังนี้

 1. ขั้นการวางแผน (Plan :  P)  ประกอบด้วย

                       ขั้นที่  1  ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนา

 1.   จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนวัดดอนมะปราง    
 2.  แต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาและพัฒนาความ สามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
 3. คณะทำงานและผู้รับผิดชอบร่วมกันศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศผลการพัฒนา ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  และผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อร่วมกันพิจารณาจุดเด่น  จุดด้อยของการพัฒนา และพิจาณาความจำเป็นในการพัฒนาทั้งระบบ  จากสารสนเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

                   ขั้นที่  2  วิเคราะห์ข้อมูล/สภาพปัญหา
                       กำหนดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล/สภาพปัญหา  ดังนี้

 1. คณะทำงานและผู้รับผิดชอบ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศผลการจัด การเรียนรู้ของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ในปีการศึกษา 2562 รวมถึงสารสนเทศผลการพัฒนาความ สามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
 2. วิเคราะห์ความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563,2564 และ 2565  เป็นรายบุคคล  เพื่อคัดกรองและจำแนกความสามารถของผู้เรียนทุกคน
 3. วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การบริหารและการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  พิจารณาประเด็นความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา และการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      ให้สูงขึ้นและเกิดความยั่งยืน
 4.  จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  โดยให้น้ำหนักเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาความ สามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

                     ขั้นที่  3  หาวิธีแก้ปัญหา/นวัตกรรมแก้ปัญหา

 1.   ประสานงาน  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือในการดำเนินการแก้ปัญหา และแสวงหานวัตกรรการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 
 2.    จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินการแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหา
 3.  วางแผนการแก้ปัญหา/แสวงหาวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาตามรูปแบบที่สร้างขึ้น
 4. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่  หลักการบริหารสถานศึกษา การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การสร้างความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
 5. แสวงหาแนวทาง วิธีการหรือการสร้างทางเลือกในการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
 6. เลือกและกำหนดแนวทางการพัฒนา และจัดทำนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 

              ขั้นที่  4  พัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหา

 1. ออกแบบนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง 
 2. กำหนดรายละเอียดของวิธีการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ได้แก่    

                         2.1  ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
                         2.2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
                         2.3  กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
                         2.4  ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
                         2.5  ปัจจัยความสำเร็จ
                         2.6  บทเรียนที่ได้รับ
                         2.7  การเผยแพร่ผลงาน/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
                         2.8  ภาคผนวกที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. สร้างเครื่องมือที่ใช้กับนวัตกรรมวิธีการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ได้แก่

                     3.1 แบบบันทึกผลการประเมิน National Test : NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2563, 2564  และ 2565 
                     3.2  แบบประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 

 1. นำเสนอเครื่องมือฉบับที่ 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) ของข้อคำถามกับเนื้อหาในการตรวจสอบ
 2. ทดลองใช้และหาคุณภาพของเครื่องมือฉบับที่ 3.2  แบบประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (a–Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด,2556 : 99 – 100) ก่อนนำ ไปใช้ในการเก็บข้อมูล
 3. ขั้นดำเนินการตามแผน (Do :  D)  ประกอบด้วย

                    ขั้นที่  5  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบูรณาการ
                     ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ดังนี้

 1. พัฒนาครูและบุคลากร  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดังนี้

                        1.1 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งระบบ 
                         1.2 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของครูและบุคลากร  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากสภาพปัญหาและการระดมสมอง และการแสวงหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
                    1.3  สร้างความตระหนักในบทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วม          ในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและอื่น ๆ  
                     1.4  ครูและบุคลากรทุกคน ร่วมกันศึกษาแนวทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของแบบทดสอบ (Test Blueprint NT)  เนื้อหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ทั้ง 5  สาระการเรียนรู้  คือ สาระที่ 1  การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คือ สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต  คือ สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต และสาระที่  3  สถิติและความน่าจะเป็น 
                     1.5 ครูและบุคลากรทุกคน จัดเตรียมสื่อการสอน  แบบทดสอบ วัดและประเมินผลตามโครงสร้างของแบบทดสอบ (Test Blueprint NT) เพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้ครอบคลุมเนื้อการวัดและประเมิน
                     1.6 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                      1.7 การนิเทศ กำกับ ติดตามผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างยั่งยืน  
                     1.8 การสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    

 1.    การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  ดังนี้

                       2.1 สร้างความร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จากการวางแผน การดำเนินการพัฒนา การนิเทศ กำกับติดตาม และการประเมินผลการดำเนินการ
                      2.2  ประสานความร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 
                     2.3  บูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง การคัดกรองนักเรียน           และกำหนดแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน        
                     2.4  การสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันในความสำเร็จ และร่วมรับผลประโยชน์ของ  การดำเนินการ

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบบูรณาการ  ดังนี้

                    3.1  ครูและบุคลากรทุกคน จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามพันธกิจหลักและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้    
                     3.3  ครูและบุคลากรทุกคน พัฒนาคุณภาพและความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ร่วมกับการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สูการปฏิบัติ และมุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน
                      3.4  ครูและบุคลากรทุกคนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบบูรณาการ  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม จากกิจกรรม  ดังต่อไปนี้
                            3.4.1  จัดการเรียนรู้ตามตามโครงสร้างของแบบทดสอบ (Test Blueprint NT) เพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้ครอบคลุมเนื้อการวัดและประเมิน และทำแบบทดสอบทุกสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
                            3.4.2  จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
                            3.4.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และความสามารถอื่น ๆ
                            3.4.4  การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสารสองทาง  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน ทั้งนี้  นักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Meet , Zoom Meeting, Line , Facebook                             
                           3.4.5  จัดกิจกรรม Pre – NT ป.3  และทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ตามโครงสร้างของการทดสอบ  
                         3.4.6  การเตรียมความพร้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

 1. ขั้นตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check : C) ประกอบด้วย

                        ขั้นที่  6  การวัดและประเมินคุณภาพความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

 1. ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันกำหนดกรอบการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถม  ศึกษาปีที่  3  ตามโครงสร้างของการทดสอบ  
 2. ครูและบุคลากรทุกคน  ดำเนินการสร้างแบบวัดและประเมินผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  แล้วแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบและตกลงร่วมกัน     
 3. ครูและบุคลากรทุกคน ดำเนินการวัดและประเมินผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยทำการตรวจสอบความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติตามโครงสร้างของแบบทดสอบ (Test Blueprint NT) เพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่กำหนดไว้   
 4. จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศการวัดและประเมินผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เพื่อนำ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 5. ขั้นปรับปรุงและแก้ไข (Act : A)  ประกอบด้วย

                     ขั้นที่  7  สรุปผล ตรวจสอบ สะท้อนความคิดและรายงานผล

 1. ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันสรุปผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3            
 2. ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข  การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3              
 3.   ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สะท้อน ความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   พร้อมเสนอแนะแนวทาง การปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
 4.      จัดกิจกรรมการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)  การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เพื่อทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันสะท้อนและทบทวนกระบวนการต่าง ๆ  นำบทเรียนที่ได้จากความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น มาจัดทำและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์               การทำงานร่วมกัน  
 5.         จัดทำเอกสารสรุปและรายงานผล
 6.   เผยแพร่ผลงานและเสนอต่อผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

        การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  เป็นการประเมินขั้นสุดท้าย เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการใช้นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สร้างขึ้น สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนได้จริงหรือไม่ อย่างไร ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนได้จริง ให้ดำเนินการนิเทศและพัฒนาตามขั้นตอนใหม่อีกรอบ แต่ถ้าประเมินแล้วสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย รวมถึงผล การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะนำไปสู่การสรุปรายงานผลเพื่อการเผยแพร่ต่อไปโดยผู้พัฒนานวัตกรรม สามารถนำไปเขียน Flow Chart วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

Back to top button